Mong Chờ Giáng Sinh

Tuần này chúng ta sẽ bắt đầu loạt bài học Giáng sinh. Chúng ta sẽ nhìn vào một số lời tiên tri trong Cựu Ước và lời báo trước của họ về sự đến của Chúa Giê-xu. Dân sự đã trông đợi trong nhiều năm về sự hiện đến của Đấng Mê-si-a.

Pin It on Pinterest