Trong bài học này, chúng ta sẽ đọc Ma-thi-ơ 10:1-16 và học về mười hai môn đồ Chúa Giê-xu đã chọn và đào tạo để tiếp tục chức vụ Ngài trên thế gian.

Một số điểm chính mà chúng ta sẽ học là:

  1. Chúa Giê-xu biết đích danh bạn. -(Ma thi ơ 10:1)
  2. Chúa Giê-xu gọi các môn đồ của Ngài (môn đồ nghĩa là gì). -(Ma thi ơ 10:2-4)
  3. Chúa Giê-xu ban quyền năng cho chúng ta để thi hành mạng lệnh của Ngài vì chúng ta không thể tự mình làm được -(Ma thi ơ 10:5-8)
Lesson guide in English

Hướng dẫn Bài học :

Chúa Giê-xu đã chọn mười hai người, đào tạo và trang bị để họ giúp Ngài trong chức vụ trên thế gian của Ngài. Hãy hỏi xem các cháu có nhớ tên môn đồ nào không.  (Chúng ta đã kể chuyện Si-môn Phi-e-rơ, Anh-rê và Ma-thi-ơ.) Nhắc lại rằng Chúa Giê-xu đã dùng chính tên của họ để gọi họ theo Ngài.

Nói về tên của con bạn với chúng. Giải thích là vì sao bạn đặt tên đó cho con. Có phải tên trong dòng tộc không? Hay có một ý nghĩa đặc biệt nào? (Nếu trong lớp học, hãy giải thích ý nghĩa tên của vài em).

Suy nghĩ về cái tên, nó đặc biệt như thế nào, nhất là khi ai đó nhớ đến tên của bạn. Thử nghĩ  khi ai đó quên tên bạn hay con bạn thì hỏi trẻ xem người bị quên tên đó sẽ cảm thấy thế nào? Đọc Isaiah 43:1. Chia sẻ là Đức Chúa Trời biết đích danh từng con dân của Ngài.

Chơi trò chơi nhớ tên. Bảo các em đặt tên cho tất cả các nhân vật trong phim hoạt hình hoặc truyện yêu thích của chúng.  Bảo chúng đặt tên các bạn trong lớp chúng hoặc những người lớn trong Hội Thánh. Làm vậy sẽ càng lúc càng khó nhớ hơn. Đức Chúa Trời tuyệt vời biết chừng nào khi Ngài chẳng hề quên một tên nào trong chúng ta cả.

Giải thích rằng môn đồ là người đi theo. Những người này đi theo Chúa Giê-xu,  học hỏi nơi Ngài và vâng lời Ngài. Mục tiêu của một môn đồ là trở nên giống như thầy mình. Cũng giống như chúng ta hay cố bắt chước các anh chị lớn tuổi hoặc một anh hùng siêu nhân nào đó trên TV vậy. Chúa Giê-xu ban quyền năng cho các môn đồ để thực hiện mạng lệnh của Ngài . Ngài đã ban cho họ những gì họ cần. Bạn có thể cho một trò chơi để minh họa điều này cho con bạn. Chọn một tin nhắn ngắn gọn và người mà chúng sẽ nhắn lại tin đó. Ngoài ra, tạo một không gian ở nhà thờ hoặc nhà bạn, và cần một vài đồ vật đặc biệt như giăng một sợi dây ngang qua lối đi nhỏ, có một hướng dẫn rằng phải cắt dây để vượt qua nó. Đặt một số bong bóng trên lối đi, với hướng dẫn là không được chạm vào nó. Tắt điện trong phòng để cho phòng tối

Xem qua trước bài học

Tải xuống miễn phí

Pin It on Pinterest

Share This