Bạn đã tìm thấy Ma-ri và thiên sứ!

Bấm để nghe câu chuyện

Chúc mừng bạn đã tìm thấy Ma-ri và thiên sứ!

Ngày kia, khi cô Ma-ri đang làm việc, thì một thiên sứ hiện đến với cô.

Thiên sứ báo cho Ma-ri một tin rất quan trọng, “Cô sẽ có thai và sinh một Bé Trai, đó là Con của Đức Chúa Trời. Cô sẽ đặt tên cho Bé Trai đó là Giê-xu.”

Ma-ri sợ hãi, thưa rằng, “Làm sao điều này có thể xảy ra được.” Nhưng thiên sứ nhắc cô rằng: “

Đức Chúa Trời làm mọi việc đều được cả”.

Tìm hình ảnh tiếp theo

Pin It on Pinterest

Share This