Mời bạn về quê với Ma-ri và Giô-sép!

Bấm để nghe câu chuyện

Mời bạn về quê với Ma-ri và Giô-sép!

Lúc ấy, vua xứ La-mã muốn kiểm tra dân số để biết có bao nhiều người đang sinh sống trong nước mình.

Vua ra lệnh cho tất cả dân chúng đều phải về quê để khai báo.

Vì vậy, Ma-ri và Giô-sép phải lên đường về quê tại Bết-lê-hem.

Đó là chuyến đi xa, khó khăn, vì Ma-ri đang mang thai.

Tìm hình ảnh tiếp theo

Pin It on Pinterest

Share This