fbpx
Trẻ Con

Trẻ Con

Khi các môn đồ nghĩ rằng trẻ con không quan trọng đối với Chúa Giê-xu, thì Ngài đáp rằng, “Hãy để con trẻ đến cùng ta.” Chuyện này được chép trong Ma-thi-ơ 19:13-15, Mác 10:13-16, và Lu-ca 18:15-17.

La-xa-rơ

La-xa-rơ

Khi Chúa Giê-xu còn trên thế gian, Ngài có ba người bạn, là ba anh chị em, La-xa-rơ và hai em gái, Ma-thê và Ma-ri. Chúa Giê-xu yêu mến những người bạn này. Trong Giăng 11, chúng ta sẽ học về một phép lạ rất lớn Chúa Giê-xu đã làm cho họ.

Ma-thê và Ma-ri

Ma-thê và Ma-ri

Chúa Giê-xu đã gặp nhiều người trong chức vụ của Ngài trên đất. Hai người phụ nữ Ngài đã gặp là chị em tên là Ma-thê và Ma-ri. Khi Chúa Giê-xu đến thăm, họ có hai ứng xử khác nhau. Chúng ta đọc chuyện này trong Lu ca 10:38-42.

Mười Người Phung

Mười Người Phung

Chúa Giê-xu chữa lành nhiều người trong chức vụ của Ngài. Trong Lu ca 17:11-19, Chúa Giê-xu chữa lành mười người phung, nhưng chỉ có một người biết ơn Chúa. Các điểm chính: Chúng ta cứ cầu xin ơn thương xót của Đức Chúa Trời.Chúa Giê-xu nghe lời khẩn cầu của chúng...
Xa-chê

Xa-chê

Trong Lu ca 19:1-10, Chúa Giê-xu đã thay đổi cuộc đời của một người thu thuế tên là Xa-chê. Câu chuyện này nhắc chúng ta rằng dù chúng ta đã làm bất kỳ điều xấu nào, Chúa Giê-xu vẫn quan tâm chúng ta và có thể thay đổi chúng ta.

Pin It on Pinterest

Malcare WordPress Security