Bảy Người Được Chọn Để Phục Vụ

Bảy Người Được Chọn Để Phục Vụ

Đức Chúa Trời đã ban cho mỗi người chúng ta những ân tứ và khả năng đặc biệt để phục vụ Ngài. Mọi người đều có một vai trò quan trọng trong hội thánh. Khi công việc các môn đồ trở nên quá tải, họ đã chọn bảy người để giúp họ chăm sóc người khác. Câu chuyện về việc chọn những người này được chép trong Công vụ 6.

Pin It on Pinterest