Libreng Filipino Bible lessons para sa mga kabataan. (Free Filipino Bible lessons for kids)

Libreng Filipino Bible lessons para sa mga kabataan.  Kung kayo ay naghahanap ng libre at pwedeng i-print na mga Filipino Bible lessons, ito ay tamang-tama para sa inyo! Dito sa Trueway Kids, kami ay may mga Bible lessons na pwedeng-pwede ninyong gamitin, sa bahay man o sa simbahan.  Bawat aralin ay may kalakip na outline ng aralin, kwento, laro at aktibidad, mga pahinang pwedeng sagutan at kulayan, mga kraft at marami pang iba.

Kung kayo ay naghahanap ng libre at pwedeng i-print na mga Filipino Bible lessons, ito ay tamang-tama para sa inyo! Dito sa Trueway Kids, kami ay may mga Bible lessons na pwedeng-pwede ninyong gamitin, sa bahay man o sa simbahan.

Bawat aralin ay may kalakip na outline ng aralin, kwento, laro at aktibidad, mga pahinang pwedeng sagutan at kulayan, mga kraft at marami pang iba.

Pwedeng gamitin ang mga ito sa pormal man o impormal na tagpo.

Ang mga Bible lesson ay importanteng parte ng edukasyong pang-Kristiyano at ang mga araling ito ay naka-disenyo upang tulungan ang mga magulang, lolo’t lola, at mga guro sa pagtuturo ng Bibliya sa mga bata.

Ang mga araling ito ay maaaring gamitin sa bahay man o sa simbahan at kalakip dito ang lahat ng kakailanganin para sa pagtuturo ng aralin.

Aming panalangin na ang mga Bible lesson na ito ay makatulong sa mga magulang at mga guro upang makapagbigay ng de kalidad na edukasyong pang-Bibliya para sa mga kabataan.

Kung kayo man ay naghahanap ng mga aralin o partikular na topic, o nais lamang tumuklas pa tungkol sa Bibliya, ang mga araling ito ay makakapagbigay ng lahat ng inyong kakailanganin.

Patuloy kaming magdaragdag ng iba pang mga aralin sa Luma at Bagong Tipan linggu-linggo.

Mag-klik sa lesson na kailangan mo sa ibaba para i-download ang libreng pdf ng aralin sa Biblia.

Mga halimbawang pahina (Example pages)

Bagong Tipan

Mag-klik sa lesson na kailangan mo sa ibaba para i-download ang libreng pdf ng aralin sa Biblia.

NT01Simeon at Ana – Ipinakilala si Hesus sa Templo
NT02Si Hesus Bilang Isang Musmos sa Templo
NT03Si Juan Bautista
NT04ang Binyag ni Hesus
NT05Ang Pagtukso kay Hesus
NT06Unang Himala ni Hesus
NT07Hesus at Nicodemo
NT08Mangingisda ng Tao
NT09Si Hesus ay Nagpapagaling at Nagpapatawad
NT10Hesus, Kaibigan ng mga Makasalanan
NT11Pinipili ni Hesus ang Kanyang mga Alagad
NT12Sermon Sa Bundok
NT13Ang Matalino at Mangmang na Tagapagtayo
NT14Pinakalma ni Hesus ang Bagyo
NT15Ang Talinghaga ng mga Bagay na Nawala
NT16Ang Nawawalang Anak
NT17Parabula ng magsasaka
NT18Ang Matiyagang Balo
NT19Ang Buto ng Mustasa
NT20Ang Mabuting Samaritano
NT21Ang Parabula ng mga Talento
NT22Ang Malaking Piging
NT23Ang Parabula ng Aliping Hindi Makapagpatawad
NT24Ang Babae sa Balon
NT25Si Hesus ay Nagpakain ng 5000
NT26Zacchaeus
NT27Ang Sampung Ketongin
NT28Maria at Martha
NT29Lazaro
NT30Ang Mga Bata
NT31Ang Bulag
NT32Ang Romanong Opisyal
NT33Ang babaeng humawak kay Hesus
NT34Bahay-dasalan
NT35Si Pedro ay Naglakad sa Tubig
NT36Ang Dakilang Utos
NT37Pentekostes
NT38Pitong Napiling Maglingkod
NT39Si Felipe at ang Etiopian
NT40Si Pedro ay Nailigtas
NT41Si Saulo na naging Pablo
NT42Ang mga Paglalakbay ni Pablo bilang Misyonero
NT43Si Pablo at Silas sa Kulungan
NT44Paglubog ng Barko ni Pablo
NT45Timoteo
NT46Ang Sandatahan ng Diyos
NT47Mga Bunga ng Espiritu

Mga aralin sa Bibliya sa Pasko

01Naghihintay ng Pasko
02Nagpakita ang Anghel kay Maria
03Ipinanganak si Jesus
04Ang Mga Pastol
05Ang Mga Pantas
OT01 Ang Lahat ng Ito ay Nilikha ng Diyos
OT02Ginawa Ako ng Diyos
OT03Ang Pagkahulog
OT04Arko ni Noah
OT05Tinutupad ng Diyos ang Kanyang mga Pangako
OT06Ang Tore ng Babel
OT07Tinawag ng Diyos sina Abraham at Sarah
OT08Ipinanganak si Isaac
OT09Abraham at Lot
OT10Sodom at Gomorra
OT11Rebeka
OT12Jacob
OT13Joseph
OT14Ang Sanggol na Moses
OT15Si Moses at ang Nagniningas na Palumpong
OT16Ang Mga Salot sa Ehipto
OT17Ang Dagat na Pula
OT18Ang Sampung Utos
OT19Ang Tabernakulo
OT20Pinapatnubayan ng Diyos ang Kanyang Bayan
OT21Ang 12 Espiya
OT22Pagala-gala sa Ilang
OT23Joshua
OT24Ang labanan sa Jerico
OT25 Deborah
OT26Gideon
OT27Ang 300 na Hukbo ni Gideon
OT28Samson
OT29Ruth
OT30Hannah at Samuel
OT31Haring Saul
OT32David – Ang Batang Pastol
OT33David at Goliath
OT34Ang Paghihintay ni David na Maging Hari
OT35Solomon
OT36Mga Kawikaan
OT37Ecclesiastes
OT38Elias
OT39Eliseo
OT40Naaman
OT41Ang Lumulutang na Palakol
OT42Haring Josias
OT43Nehemias
OT44Esther
OT45Job
OT46Sadrach, Mesach, at Abednego
OT47Si Daniel at ang Yungib ng Leon
OT48Jonah

If you’re looking for free, printable Filipino Bible lessons, you’ve come to the right place! Here at Trueway Kids we have a variety of lessons available for you to use, whether you’re at home or at church.

Each lesson pack includes a lesson outline, story, games and activities, worksheets, colouring pages, crafts and more.

This makes them ideal for use in both formal and informal settings.

Bible lessons are an important part of Christian education and these lessons are designed help parents, grandparents and teachers teach the Bible to children.

These lessons can be used at home or in a church setting and they include everything you need to teach the lesson.

Our prayer is that these Bible lesson packs for kids will be a helpful resource for parents and teachers who want to provide quality Bible education to children.

Whether you are looking for lessons on a specific topic, or just want to explore the Bible in a more creative way, these resources can provide you with everything you need.

We are continuing to add more Old and New Testament lessons each week. Click on the lesson you need below to download the free pdf of the Bible lesson.

Pin It on Pinterest

Share This