Sam-sôn

Sam-sôn

Tuần này chúng ta tiếp tục tìm hiểu về thời Các Quan xét, trong giai đoạn giữa thời kỳ chinh phục Đất hứa và chế độ vua chúa ở Y-sơ-ra-ên. Câu chuyện hôm nay được chép trong Các Quan Xét 13-15, về cuộc đời của Sam-sôn.

Ghê-đê-ôn

Ghê-đê-ôn

Tuần này, chúng ta học tiếp sách Các Quan Xét. Đó là câu chuyện Đức Chúa Trời kêu gọi Ghê-đê-ôn làm Quan Xét. Bài này là phần đầu còn phần sau sẽ học vào tuần tới. Phần Kinh Thánh được chép trong Các Quan Xét 6:11-40

Đê-bô-ra

Đê-bô-ra

Bài học tuần này kể về Đê-bô-ra, một nữ quan xét, được chép trong Các Quan Xét 4:1-23. Các Quan xét là những người lãnh đạo Y-sơ-ra-ên giữa thời kỳ chinh phục Đất Hứa và thời đăng quang vị vua đầu tiên của họ

Pin It on Pinterest

Malcare WordPress Security