Giô-sép

Giô-sép

Tuần này chúng ta sẽ học câu chuyện về Giô-sép. Bạn có thể giải thích rằng Giô-sép là cháu của Y-sác và Rê-bê-ca, và là con trai của Gia-cốp. Câu chuyện này được chép trong Sáng thế ký 37-45.

Pin It on Pinterest

Malcare WordPress Security