Ti-mô-thê

Chức vụ của Phao-lô lan rộng, ông đã huấn luyện những người khác để chia sẻ Phúc âm. Trong số học trò đó có một thanh niên tên là Ti-mô-thê. Phao-lô đã viết cho người trai trẻ này hai lá thư, I và II Ti-mô-thê. Ti-mô-thê cũng giúp chuyển thư của Phao-lô cho những người khác.

Pin It on Pinterest