fbpx
Nhà Cầu Nguyện

Nhà Cầu Nguyện

Một ngày nọ, Chúa Giê-xu đi lên đền thờ để cầu nguyện. Đến nơi, Ngài nổi giận với điều Ngài thấy. Hãy đọc chuyện này trong Ma-thi-ơ 21:12-16; Mác 11:15-18; Lu-ca 19: 45-48 và Giăng 2:12-24.

Pin It on Pinterest

Malcare WordPress Security