Trận Chiến Giê-ri-cô

Trận Chiến Giê-ri-cô

Tuần này, chúng ta sẽ tiếp tục câu chuyện về Giô-suê sau khi dân Y-sơ-ra-ên vượt qua sông Giô-đanh và hiện đang ở trong vùng đất hứa. Trọng tâm bài này là chiến thuật Chúa ban cho Giô-suê và dân Y-sơ-ra-ên để chiến thắng Giê-ri-cô, và nhờ đâu Ra-háp và gia đình thoát khỏi sự hủy diệt.

Mười Hai Thám Tử

Mười Hai Thám Tử

Tuần này, chúng ta theo dõi câu chuyện dân Y-sơ-ra-ên sau khi ra khỏi Ê-díp-tô. Chúng ta sẽ tập trung vào mười hai thám tử khám phá Vùng Đất Hứa. Đoạn Kinh Thánh này chép trong Dân số ký 1-3, và Dân số ký 13-14.

Pin It on Pinterest

Malcare WordPress Security