fbpx
Sau-lơ Trở Thành Phao-lô

Sau-lơ Trở Thành Phao-lô

Sau khi Chúa Giê-xu về trời, những người theo Ngài rao giảng Tin lành cứu rỗi của Ngài. Sau-lơ ghét Sứ điệp mà họ đã rao giảng, nhưng Đức Chúa Trời đã thay đổi lòng ông. Câu chuyện về sự cải đạo của ông được chép trong Công vụ 9.

Bảy Người Được Chọn Để Phục Vụ

Bảy Người Được Chọn Để Phục Vụ

Đức Chúa Trời đã ban cho mỗi người chúng ta những ân tứ và khả năng đặc biệt để phục vụ Ngài. Mọi người đều có một vai trò quan trọng trong hội thánh. Khi công việc các môn đồ trở nên quá tải, họ đã chọn bảy người để giúp họ chăm sóc người khác. Câu chuyện về việc chọn những người này được chép trong Công vụ 6.

Pin It on Pinterest

Malcare WordPress Security