Giô-na

Giô-na

Trong suốt Cựu Ước, Đức Chúa Trời kêu gọi một số người loan báo lời của Ngài cho người khác. Những người này được gọi là tiên tri. Câu chuyện về một nhà tiên tri rao truyền lời Ngài như vậy được chép trong sách Giô-na.

Pin It on Pinterest

Malcare WordPress Security