Trong bài học này, chúng ta sẽ khám phá câu chuyện Chúa Giê-xu dẹp yên cơn bão. Phần Kinh Thánh được chép trong Mác 4:35-41. Phân đoạn này cho chúng ta sự bảo đảm tuyệt vời rằng Đức Chúa Trời đang kiểm soát mọi sự. Chúng ta sẽ học về những ý chính như:

  • Bão là một phần của cuộc sống.
  • Chúa Giê-xu có thẩm quyền trên tất cả mọi sự.
  • Chúng ta có thể trao mọi lo lắng mình cho Chúa Giê-xu.
  • Chúa Giê-xu quan tâm sâu sắc mỗi chúng ta.
Lesson guide in English

Hướng dẫn Bài học :

Sợ hãi và lo lắng chiếm phần lớn trong cuộc sống. Vào thời điểm viết bài học này, phần lớn thế giới đang bị lệnh đóng cửa do vi rút Corona. Trẻ con hoàn toàn không hiểu được tình hình này, chúng sẽ sợ hãi và lo lắng. Chúng ta phải giúp các cháu biết rằng chúng có thể thưa với Đức Chúa Trời về việc này, và rằng Ngài vẫn đang kiểm soát mọi sự.

Bắt đầu bài học, hãy đọc Mác 4:35-41 trong Kinh Thánh dành cho trẻ em. Tìm một đồ vật nào đó chung quanh nhà hoặc nhà thờ của bạn để thế một chiếc thuyền rồi ngồi trong đó khi đọc chuyện. Khi bạn đọc Kinh Thánh, cố gắng làm cử điệu từng câu. 1) trèo vào thuyền, 2) thuyền nghiêng ngửa trong cơn bão, 3) gọi Chúa Giê-xu dậy,  …. Hãy sáng tạo và cho các em tham gia. Nếu bạn có vài cái máy quạt, bật lên cho có gió. Dùng một bình xịt nước. Đập vào nồi giả tiếng sấm sét.

Giải thích vì sao các môn đồ ở trong thuyền. Chúa Giê-xu bảo họ chèo thuyền qua bờ bên kia. Giải thích rằng đôi khi chúng ta gặp khó khăn vì không vâng lời, nhưng trong đoạn này, các môn đồ gặp bão giữa biển vì họ vâng lời Chúa Giê-xu. Nhắc các con rằng theo Chúa không phải lúc nào cũng được dễ dàng, nhưng Ngài sẽ luôn luôn ở với họ.

Để minh họa, chơi một trò chơi làm theo người hướng dẫn. Bạn sẽ là người hướng dẫn. Hãy làm cho khó để con bạn bắt chước. Khi chúng ráng hết sức vẫn không được, thì dừng lại, và giúp chúng. Ví dụ, bước một bước thật dài, hoặc leo lên một cái gì đó. Nhắc nhở rằng Đức Chúa Trời luôn ở với chúng khi gặp khó khăn.

Kể tiếp, các môn đồ hoảng sợ thế nào trong cơn bão trong khi Chúa Giê-xu đang ngủ. Cuối cùng, họ đánh thức Ngài dậy và la lên: “Thầy không lo sao?” Hãy hỏi con bạn rằng có việc gì trong cuộc sống của con mà Chúa Giê-xu không quan tâm không? Đọc chung với nhau 1 Phi-e-rơ  5:7  “Hãy trao mọi điều lo lắng mình cho Ngài, vì Ngài hay săn sóc anh em.”

Hỏi trẻ, chúng thường làm gì khi có một khó khăn sơ sơ thôi. Ví dụ, chúng không thể vói tới một cái gì đó, hoặc khi chúng đang đói. Giải thích rằng cũng giống như khi chúng nhờ bạn hoặc một người khác giúp, vì chúng biết bạn quan tâm và sẵn sàng giúp chúng, cũng vậy, chúng có thể xin Đức Chúa Trời giúp bất cứ điều gì. Kể lại những lần bạn sợ hãi và bạn đã xin Chúa giúp thế nào.

Thuật lại Chúa Giê-xu đã quở sóng và bão phải yên lặng như thế nào, và ngay lập tức nó đã vâng lệnh Ngài. Hãy nhớ lại, đôi khi bạn ước gì mình có thể thay đổi được thời tiết, ví dụ như khi thời tiết quá ướt át không thể vui chơi bên ngoài được. Giải thích con người không có quyền thay đổi thời tiết, nhưng Đức Chúa Trời có quyền trên tất cả mọi việc. Nhấn mạnh rằng ‘không có gì là không thể đối với Đức ChúaTrời!’ Mọi vật đều dưới quyền kiểm soát của Chúa, và mọi vật phải luôn luôn vâng lời Ngài. Bão, virus, con người, không có thứ gì là mạnh hơn Chúa cả.

Giải thích làm sao các môn đồ biết được rằng, chỉ có một mình Đức Chúa Trời mới có thể kiểm soát thời tiết, để rồi họ cúi xuống và thờ phượng Chúa Giê-xu. Chúng ta cần phải thờ phượng Đức Chúa Trời như thế nào.

Kể chuyện

Xem qua trước bài học

Tải xuống miễn phí

Pin It on Pinterest

Share This